Hlavná stránka Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť A T SERVIS spol. s r. o., Námestie osloboditeľov 3784/3A, 040 01 Košice, IČO : 36 201 685, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel : Sro, vložka číslo: 11953/V („Predávajúci"), chráni všetky spracovávané osobné údaje ako prísne dôverné a nakladá s nimi v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

 

Predávajúci je v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Nariadenie (EÚ) 2016/679) správcom Vašich osobných údajov, t. j. zhromažďuje, uchováva a využíva (aj inak spracováva) Vaše osobné údaje pre výkon svojej podnikateľskej činnosti (jednotlivé účely, pre ktoré sa osobné údaje spracúvajú, sú definované podrobnejšie nižšie).

 

Na spracovanie osobných údajov sa vzťahujú na

 1. spracovanie osobných údajov vykonávané Predávajúcim počas Vášho používania internetovej stránky https://eso-autodiely.sk.
 2. spracovanie osobných údajov zo strany Predávajúceho počas plnenia zmlúv so zákazníkmi a obchodnými partnermi,
 3. spracovanie osobných údajov pri plnení právnych povinností Predávajúceho a na
 4. spracovanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na účely ochrany oprávnených záujmov predávajúceho.

 

Účely spracovania osobných údajov

 

Vaše osobné údaje môžu byť Predávajúcim spracovávané na tieto účely:

 • Plnenie zmluvy (najmä plnenie zmlúv o spolupráci s obchodnými partnermi, kúpnych zmlúv so zákazníkmi a pod.);
 • Plnenie právnych povinností (najmä povinnosti v zmysle účtovnej a daňovej legislatívy, teda prenos osobných údajov orgánom finančnej správy; prípadne ďalším orgánom verejnej moci v súlade s príslušnými právnymi predpismi);
 • Zasielanie obchodných oznámení a ponuka výrobkov a služieb (Predávajúci môže zasielať obchodné oznámenia a ponúkať výrobky a služby prostredníctvom e-mailu, SMS, alebo telefónneho hovoru alebo prostredníctvom poštových doručovacích služieb);
 • Ochrana oprávneného záujmu správcu (ochrana práv a právom chránených záujmov Predávajúceho, napríklad posudzovanie bonity zákazníka);
 • Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov

Spracovávané osobné údaje

 

Predávajúci je oprávnený spracovávať nasledujúce osobné údaje podľa účelu spracovania:

Údaje dotknutých osôb

Účely spracovania:

Meno a priezvisko

Plnenie zmluvy, plnenie právnych povinností, zasielanie obchodných oznámení a ponuka výrobkov a služieb, ochrana oprávneného záujmu predávajúceho, vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom

elektronických formulárov

Kontaktná adresa

Plnenie zmluvy, plnenie právnych povinností, zasielanie obchodných oznámení a ponuka výrobkov a služieb, ochrana oprávneného záujmu

Predávajúceho, vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov

E-mail

Plnenie zmluvy, plnenie právnych povinností, zasielanie obchodných oznámení a ponuka výrobkov a služieb, ochrana oprávneného záujmu Predávajúceho vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov

Telefónne číslo

Plnenie zmluvy, plnenie právnych povinností, zasielanie obchodných oznámení a ponuka výrobkov a služieb, ochrana oprávneného záujmu Predávajúceho, vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom

elektronických formulárov

Číslo účtu

Plnenie zmluvy, plnenie právnych povinností, ochrana oprávneného záujmu Predávajúceho

IČO, DIČ

Plnenie zmluvy, plnenie právnych povinností, ochrana oprávneného záujmu Predávajúceho, vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov

VIN a ďalšie informácie o motorovom vozidle

Plnenie zmluvy, plnenie právnych povinností, vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov

 

Osobné údaje môžu byť spracovávané manuálne, alebo automatizovane. K automatizovanému spracovaniu osobných údajov dochádza najmä na účely plnenia zmluvného vzťahu.

Predávajúci je oprávnený zhromažďovať, uchovávať a využívať určité informácie prostredníctvom automatizovaných prostriedkov, napr. štatistické informácie kedykoľvek navštívite internetové stránky.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE SÚHLASU

 

Ak udelíte Predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov na účely zasielania personalizovaných marketingových oznámení (v týchto prípadoch môže dochádzať aj k profilovaniu), beriete na vedomie, že poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a že možno súhlas kedykoľvek písomne alebo prostredníctvom odkazu uvedeného v e-mailovej správe odvolať.

 

Súhlas je poskytovaný do jeho odvolania. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať !

Neposkytnutie súhlasu nemá vplyv na plnenie zmluvy.

Príjemcovia osobných údajov

 

U Predávajúceho sú osobné údaje sprístupnené iba oprávneným zamestnancom, alebo jednotlivým sprostredkovateľom osobných údajov na základe zmluvného vzťahu s Predávajúcim, prípadne ďalším prevádzkovateľom. Vždy však iba v miere nevyhnutnej na naplnenie jednotlivých účelov spracovania, a na základe zodpovedajúceho právneho titulu pre spracovanie osobných údajov .

Predávajúci je v stanovených prípadoch oprávnený, resp. povinný, niektoré osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov napríklad orgánom činným v trestnom konaní alebo ďalším orgánom verejnej moci.

 

 

 

 

 

 

 

 

Doba uchovávania osobných údajov

 

Vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame po dobu nevyhnutne nutnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúcich z príslušného zmluvného vzťahu a ďalej po dobu, počas ktorej je Predávajúci povinný ako prevádzkovateľ osobných údajov osobné údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo na ktorú ste nám na spracovanie udelili súhlas. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z účelu spracovania, ktorému musí byť primeraná, alebo je daná právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Osobné údaje spracovávame podľa účelu ich spracovania počas tu uvedenej doby :

 

Účel spracovania

Doba uchovávania

Plnenie zmluvy

po dobu trvania zmluvného vzťahu a po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu

Plnenie právnych povinností

po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom

Zasielanie obchodných oznámení a ponuka výrobkov a služieb

po dobu trvania súhlasu so spracovaním osobných údajov, prípadne do odvolania súhlasu so spracovaním, prípadne v súlade s platnou legislatívou

Ochrana oprávneného záujmu správcu

maximálne po dobu 3 rokov od doby počiatku spracovania údajov, ak nestanovia osobitné právne predpisy inak, alebo ak v odôvodnenom prípade nevznikne potreba uchovávať údaje dlhšie v súvislosti s konkrétnym prípadom

Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov

po dobu nevyhnutnú na vybavenie príslušnej požiadavky alebo po dobu trvania príslušného používateľského účtu

 

 

POUŽITIE COOKIES

 

Cookies sú obsahovo malé súbory vo Vašom prehliadači, ktoré slúžia na ukladanie a prijímanie identifikátorov a ďalších informácií o počítačoch, telefónoch a iných zariadeniach, z ktorých pristupujete na naše internetové stránky, a pomáhajú nám tak poskytovať, chrániť a zlepšovať ponúkané služby.

Používanie cookies nám umožní ponúknuť Vám tie služby a produkty, ktoré najlepšie zodpovedajú Vašim potrebám a záujmom. Cookies umožňujú zaznamenať informácie o Vašej návšteve našich internetových stránok a vďaka ich používaniu tak bude Vaša ďalšia návšteva ľahšia a rýchlejšia.

Súbory cookies najmä:

 • slúžia na efektívnu navigáciu na internetovej stránke, na personalizáciu, ukladanie predvolieb a všeobecne na vylepšenie používateľského dojmu z internetovej stránky;
 • umožňujú rozlíšiť, či konkrétny používateľ už v minulosti navštívil internetové stránky alebo či je novým návštevníkom;
 • napomáhajú zobrazovať na internetovej stránke reklamu prispôsobenú záujmom konkrétneho používateľa.

AK cookies používa v prípade, že navštívite naše internetové stránky, a to najčastejšie na prispôsobenie obsahu, anonymným štatistikám ohľadom návštevnosti, na výber relevantných reklám a na uľahčenie bezpečnejšieho prihlásenia.

 

 

Súbory cookies môžete v nastaveniach svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie len niektorých. Pokiaľ ale Predávajúcemu nepovolíte použitie cookies, niektoré funkcie nemusia fungovať tak, ako by mali.

Nastavenie súkromia vo Vašom počítači, kde možno použitie cookies odmietnuť alebo zakázať, nájdete v menu príslušného internetového prehliadača. Nastavenia súborov cookies v najčastejšie používaných prehliadačoch nájdete na nasledujúcich internetových stránkach:

 

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

 

Ako subjekt údajov máte nižšie uvedené práva, ktoré pre Vás z právnych predpisov vyplývajú a ktoré môžete kedykoľvek uplatniť.

 

Ide o právo

 1. na prístup k osobným údajom,
 2. na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov,
 3. na vymazanie osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne,
 4. na obmedzenie spracovania osobných údajov,
 5. na prenosnosť údajov a
 6. právo na námietku, po ktorej bude spracovanie Vašich osobných údajov ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov. Zároveň máte možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/), u ktorého môžete uplatniť prípadnú sťažnosť.

 • Právo na prístup k osobným údajom: Ak chcete vedieť, či o Vás Predávajúci spracováva osobné údaje, máte právo získať informácie o tom, či sa Vaše osobné údaje spracúvajú, a ak tomu tak je, máte tiež právo získať prístup k Vašim osobným údajom. V prípade opakovanej žiadosti bude Predávajúci oprávnený za kópiu poskytnutých osobných údajov účtovať primeraný poplatok. O takomto postupe Vás budeme informovať (uvedené platí obdobne pre uplatňovanie nižšie uvedených práv).
 • Právo na opravu nepresných a nesprávnych osobných údajov: V prípade, že sa domnievate, že o Vás Predávajúci spracováva nepresné alebo nepravdivé osobné údaje, máte právo požadovať ich opravu. Predávajúci opravu vykoná bez zbytočného odkladu, s ohľadom na technické možnosti.
 • Právo na výmaz: V prípade, že požiadate o výmaz, Predávajúci vymaže Vaše osobné údaje ak (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je protiprávne, (iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo (iv) to Predávajúcemu ukladá zákonná povinnosť.
 • Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov: V prípade, že nemáte záujem na výmaze, ale iba na dočasnom obmedzení spracovania Vašich osobných údajov, môžete po Predávajúcom požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov.
 • Právo na prenosnosť údajov: V prípade, že chcete, aby Predávajúci Vaše osobné údaje odovzdal tretiemu subjektu, môžete využiť svoje právo na prenosnosť údajov. V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, Predávajúci Vašej žiadosti nebude môcť vyhovieť.
 • Právo namietať: Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na účely plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo na účely ochrany oprávnených záujmov Predávajúceho. V prípade, že Predávajúci nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, spracovanie na základe Vašej námietky ukončí bez zbytočného odkladu.

 

 

Tento dokument je účinný od : 1.6.2021